Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – Bu Yönerge, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ)’nde okutulan ortak zorunlu/seçmeli/mesleki seçmeli derslerin yürütülmesine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar ile Ortak Dersler Bölümü Başkanlığının, ilgili birim ve komisyonların çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – Bu yönerge, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5 inci maddesinin (i) bendine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16.07.2020 tarih ve E.43076 sayılı yazısına ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
BAOD: Birimler Arası Ortak Dersi,
BAOD Grubu: Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilen birimler arası ortak ders grubunu,
Birim: Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesindeki fakülte veya meslek yüksekokulunu,
Birimler arası ortak ders komisyonları: İlgili akademik yılda BAOD grubundaki derslerin yürütülmesinden sorumlu komisyonu,
Birimler arası ortak ders grubu koordinatörü: Her bir BAOD grubundaki komisyonun koordinatörünü,
Birim ortak dersi: İlgili birimin ve Ortak Dersler Bölüm Başkanlığının önerisiyle Senato tarafından kabul edilen birim ortak dersini,
Birim ortak dersler koordinatörü: Birimin eğitim-öğretimden sorumlu dekan yardımcısını /müdür yardımcısını,
ESTÜ: Eskişehir Teknik Üniversitesini,
ESTÜ ortak ders grubu: Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilen derslere ilişkin her bir ESTÜ ortak ders grubunu,
ESTÜ ortak ders grubu koordinatörü: Her bir ESTÜ ortak ders grubunun yürütülmesinden sorumlu komisyonun koordinatörünü,
ESTÜ ortak ders grubu komisyonları: İlgili akademik yılda her bir ESTÜ ortak ders grubundaki dersleri veren öğretim elemanlarından oluşan komisyonu,
Ortak Dersler Bölümü: ESTÜ’nün önlisans ve lisans programlarında yer alan ortak derslerin yönetilmesinden sorumlu bölümü,
Ortak Dersler Bölüm Başkanı: Rektör tarafından görevlendirilen Eskişehir Teknik Üniversitesi ortak dersleri ile ilgili süreçlerin yönetilmesinden sorumlu öğretim üyesini,
Ortak Dersler Bölüm başkan yardımcısı: Ortak Dersler Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen ve ortak derslerle ilgili süreçlerin yönetilmesinde Ortak Dersler Bölüm Başkanına yardımcı olan öğretim üyesini,
Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,
Senato: Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosunu,
Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevlendirmeler, Ortak Derslerin Açılması, Ders Programları, Derslerin İşleyişi ve Sınavlar

Görevlendirmeler
MADDE 4 – (1) Ortak Dersler Bölümü yönetimi; Ortak Dersler Bölüm Başkanı ve iki Ortak Dersler Bölüm Başkan Yardımcısından oluşur. Bölüm Başkanı, Rektörün önerisiyle Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, Ortak Dersler Bölüm Başkan Yardımcıları ise Ortak Dersler Bölüm Başkanı tarafından atanır. Ortak Dersler Bölüm Başkanı ve yardımcılarının görev süresi 3 yıldır. Görev süresi biten Ortak Dersler Bölüm Başkanı ve yardımcıları aynı usullerle yeniden atanabilir. Başkan yardımcılarının görevi Başkanın görev süresiyle sınırlıdır.
ESTÜ Ortak Ders Grubu Koordinatörü: İlgili akademik yılda her bir ESTÜ ortak ders grubu komisyonundaki dersleri veren öğretim elemanları arasından seçilir ve Ortak Dersler Bölüm Başkanının onayı ile 2 yıl süreyle görevlendirilir.
BAOD Grubu Koordinatörü: İlgili akademik yılda her bir birimler arası ortak ders grubu komisyonundaki dersleri veren öğretim elemanları arasından seçilir ve Ortak Dersler Bölüm Başkanının onayı ile 2 yıl süreyle görevlendirilir.
(4)  Birim Ortak Ders Koordinatörü: İlgili birimin eğitim-öğretimden sorumlu dekan yardımcısı veya müdür yardımcısıdır.
(5) Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı alt yapılanmaları EK’te ayrıntıları bulunan organizasyon şemasına göre oluşturulur.

Ortak derslerin açılması
MADDE 5 – (1) ESTÜ ortak derslerin, birimler arası ortak derslerin ve birim ortak derslerinin açılmasında, ESTÜ öğrenme çıktıları ve/veya birim öğrenme çıktılarının esas alınması ve ders tekliflerinin bunlarla ilişkilendirilerek yapılması esastır.
(2) ESTÜ ortak derslerinin açılması;
ESTÜ ortak ders gruplarında yer alması önerilen dersler, birim yönetimleri ya da doğrudan ilgili öğretim elemanı tarafından teklif edilebilir. Ders teklifleri, Ortak Dersler Bölüm Başkanlığınca, ilgili ESTÜ ortak dersler Grubu komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere ilgili koordinatöre iletilir. İlgili komisyonun görüşü Ortak Dersler Bölüm Başkanına sunulur. Ortak Dersler Bölüm Başkanı komisyon görüşünü de dikkate alarak, yeni ESTÜ ortak ders önerisini değerlendirir ve Senato tarafından karar alınmak üzere Rektöre sunar.
(3) Birimler arası ortak derslerin açılması;
Birimler arası ortak ders gruplarında yer alması önerilen dersler, birim yönetimleri ya da doğrudan ilgili öğretim elemanı tarafından teklif edilebilir. Ders teklifleri, Ortak Dersler Bölüm Başkanlığınca, ilgili birimler arası ortak dersler komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere koordinatöre iletilir. İlgili komisyon görüşü Ortak Dersler Bölüm Başkanına sunulur. Ortak Dersler Bölüm Başkanı komisyon görüşünü de dikkate alarak, yeni birimler arası ortak ders önerisini değerlendirir ve Senato tarafından karar alınmak üzere Rektöre sunar.
(4) Birim ortak derslerinin açılması;
Birim ortak ders gruplarında yer alması önerilen yeni dersler, birim yönetimleri ya da doğrudan ilgili öğretim elemanı tarafından teklif edilebilir. Ders teklifleri, Ortak Dersler Bölüm Başkanlığınca, ilgili Birim Ortak Dersler Komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere Birim Ortak Ders Grubunun Koordinatörüne (eğitim-öğretimden sorumlu dekan yardımcısı /müdür yardımcısı) iletilir. İlgili komisyon görüşü Ortak Dersler Bölüm Başkanına sunulur. Ortak Dersler Bölüm Başkanı komisyon görüşünü de dikkate alarak, yeni ders önerisini değerlendirir ve uygun görmesi durumunda Senato onayına sunar.

Ders programları
MADDE 6 – (1) ESTÜ ortak derslerinin haftalık ders programı, her akademik yıl öncesi hazırlanan çalışma takvimine uygun olarak Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanarak, gereği için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Öğrencilerin ESTÜ ortak ders gruplarındaki derslere kayıt olabilmesi için, Üniversitenin tüm birimleri haftalık ders programlarını, ESTÜ ortak dersleri programını dikkate alarak hazırlarlar.
(2) Birimler arası ortak derslerinin haftalık ders programı ilgili birimler tarafından her akademik yıl öncesi hazırlanan çalışma takvimine uygun olarak ortaklaşa hazırlanarak, Ortak Dersler Bölüm Başkanlığına iletilir. Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı, haftalık ders programı önerisini değerlendirerek gereği için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na iletir. Öğrencilerin ESTÜ ortak ders gruplarındaki derslere kayıt olabilmesi için, Üniversitenin tüm birimleri haftalık ders programlarını, ESTÜ ortak dersleri programını dikkate alarak hazırlarlar.
(3) Birim ortak derslerinin haftalık ders programı ilgili birimler tarafından her akademik yıl öncesi hazırlanan çalışma takvimine uygun olarak hazırlanarak, Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı’na iletilir. Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı, haftalık ders programı önerisini değerlendirdikten sonra uygun görmesi halinde gereği için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na iletir. Öğrencilerin ESTÜ Ortak Ders gruplarındaki dersleri seçebilmesi için, Üniversitenin tüm birimleri haftalık ders programlarını, ESTÜ ortak dersleri programını dikkate alarak hazırlarlar.

Derslerin işleyişi ve sınavlar
MADDE 7 – (1) ESTÜ ve birimler arası ortak derslerin yürütülmesinde standardizasyonun sağlanması amacıyla bu ortak derslerin her biri için ölçme değerlendirme sistematiği, ilgili komisyonların görüşleri doğrultusunda ilgili koordinatör ve Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı ile birlikte belirlenir.
(2) Birim ortak derslerinin yürütülmesinde standardizasyonun sağlanması amacıyla ortak derslerin her biri için ölçme değerlendirme sistematiği, dersi veren öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, ilgili birim ortak ders koordinatörü ve Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı ile birlikte belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen önlisans ve lisans programlarında ortak ders olarak okutulan derslerin ESTÜ ortak dersi, birimler arası ortak dersi, birim ortak dersi olmalarına Ortak Dersler Bölüm Başkanı’nın teklifi doğrultusunda 2020-2021 Akademik Yılı başında Senato tarafından karar verilir.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.